Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Vaša privatnost nam je važna!

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR

Sukladno zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, u nastavku su pružene sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka:

Prije svega valja istaknuti kako AMADRIA PARK predstavlja hrvatski brand hotela i to društava koja se bave pružanjem usluga u hotelijerstvu  Milenij hoteli d.o.o. Opatija i Solaris d.d. Šibenik.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

podaci uvijek dostupni na web stranici www.amadriapark.com

e-mail
szop@amadriapark.com
Voditelj obrade osobnih podataka:

Milenij hoteli d.o.o., Ulica Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija, OIB: 78796880101

e-mail:   info@amadriapark.com; TEL: +385 51 278 021  (na području hotelskog smještaja  u Opatiji, Zagrebu i Lovranu)

Solaris d.d. Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik, OIB: 26217708909 , info@amadriapark.comamadriapark.com,  TEL +385 22 361 001(na području hotelskog smještaja u Šibeniku i Trogiru)

(dalje pod zajedničkim nazivom: AMADRIA PARK)

Tel:

+385 51/323 605

RADNI DANI

Molimo dopustite do 20 radnih dana dok obradimo ispravke podataka.

Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Osobni podaci koje AMADRIA PARK obrađuje, svrha i pravna osnova obrade, legitimni interesi voditelja obrade:

1.) Osobni podaci koji se obrađuju na temelju zakona:

 1. ime i prezime
 2. mjesto, država i datum rođenja
 3. državljanstvo
 4. broj i vrsta identifikacijske isprave
 5. prebivalište (boravište) i adresa
 6. datum i vrijeme dolaska i odlaska iz objekta
 7. spol
 8. podaci za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe: o stupnju invaliditeta, obrazovanju, zaposlenju, članovima uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, korištenju usluga socijalne skrbi, članstvu u međunarodnim omladinskim organizacijama i dr.

 

Svrha obrade navedenih osobnih podataka je:

– praćenje izvršenja obveze prijave i odjave turista od strane obveznika prijave i odjave temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici

– vođenje evidencije, obračuna i naplate boravišne pritojbe temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o carinskoj službi

– vođenje knjige ili popisa gostiju od strane pružatelja usluga smještaja te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju te Zakona o turističkoj inspekciji

– prijava stranaca Ministarstvu unutarnjih poslova te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela temeljem Zakona o strancima i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima

– vođenje popisa turista od strane turističkih zajednica te statističke obrade i izvještavanje temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

– nadzor nad poslovanjem pružatelja usluge smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanja djelatnosti odnosno pružanja registriranih usluga te poštivanja poreznih i drugih propisa o javnim davanjima temeljem Zakona o carinskoj službi, Općeg poreznog zakona i Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Radi identifikacije gosta i prikupljanja gornjih podataka ostvarujemo uvidu osobnu ispravu, a presliku iste ne zadržavamo.

2.) Osobni podaci koji se obrađuju radi komunikacije s gostom:

 1. telefonski broj i/ili e-mail adresa

Podaci se obrađuju za potrebe komunikacije vezane uz uslugu hotelskog smještaja, kao podatak nužan za izvršenje ugovora između AMADRIA PARK i gosta.

3.) Osobni podaci vezani uz ispunjenje financijskih obveza gosta:

 1. ovisno o načinu plaćanja podaci kreditne kartice ili podatke o računu, sa kojih se vrše plaćanja

Podaci se obrađuju u računovodstvu, radi osiguranja plaćanja te je obrada nužna radi izvršenja ugovora između AMADRIA PARK i gosta i poštivanja obveza iz propisa koji uređuju računovodstvo.

Primatelji/kategorije primatelja osobnih podataka:

Radi ispunjenja zakonskih obveza pojedini osobni podaci gosta dostavljaju se, i za potrebe provođenja nadzora na temelju zakonskih ovlasti, ustupaju nadležnim turističkim zajednicama na kojima se nalazi smještajni objekt, Hrvatskoj turističkoj zajednici i javnim tijelima – Ministarstvu unutarnjih poslova, Carinskoj upravi, Poreznoj upravi, Ministarstvu turizma i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci koji se obrađuju na temeljem zakona pohranjuju se na rok od 10  godina, odnosno 11 godina podaci koji se čuvaju uz izdani račun temeljem Zakona o računovodstvu te podaci o računima i kreditnim karticama. Statističke analize i podaci čuvaju se i pohranjuju trajno.

Podaci koji se obrađuju radi komunikacije pohranjuju najmanje pet godina od isteka godine u kojoj su nastali, odnosno od kraja boravka gosta u hotelu.

Ako ne postoje posebni stvarni i pravni razlozi čuvanja osobnih podataka na duži rok od predviđenog, podaci se brišu u godini koja slijedi isteku najmanjeg roka čuvanja.

Pružanje osobnih podataka jest uvjet nužan za pružanje usluga gdje je obrada osobnih podataka zakonska obveza AMADRIA PARK, odnosno uvjet ostvarenja određenih prava kada su prava vezana uz osobne podatke koji se otkrivaju nadležnim tijelima. Ako gost ne pruži potrebne osobne podatke, AMADRIA PARK neće biti u mogućnosti ispuniti svoje zakonske obveze ili osigurati gostu ostvarenje određenih prava.

AMADRIA PARK ne primjenjuje automatizirano donošenje odluka.

Prava u pogledu obrade osobnih podataka:

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup osobnim podacima – Vaše je pravo od AMADRIA PARK dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
 • Pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
 • Pravo na brisanje – imate pravo od AMADRIA PARK ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – imate pravo od AMADRIA PARK ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu – imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka – imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: azop.hr.

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu AMADRIA PARKA čiji su kontakt podaci navedeni u ovoj obavijesti, odnosno na adresu službenika za zaštitu podataka.