Adatvédelmi és biztonsági szabályzat

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra!

Személyes adatkezelés kezelője

Milenij hoteli d.o.o., Ulica Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija, OIB: 78796880101

E-mail: info@amadriapark.com; tel: +385 51 278 021 (szállodai szállás Abbáziában, Zágrábban és Lovranban)

Solaris d.d. Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik, OIB: 26217708909,
E-mail: info@amadriapark.com; tel: +385 22 361 001 (szállodai szállás Šibenikben és Trogirban)

(a továbbiakban köznéven: AMADRIA PARK)

Személyes adatvédelmi felelős

Az információ mindig elérhető a honlapon www.amadriapark.com/hu
E-mail: szop@amadriapark.com, tel: 051/323 605

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉVEL ÉS FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelelően, valamint A 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR), valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet végrehajtásáról szóló törvény értelmében a személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos összes információ az alábbiakban található:

Először is hangsúlyozni kell, hogy az AMADRIA PARK horvát szállodamárkát képvisel, különösen a szállodaiparban szolgáltatásokat nyújtó egyesületeket – a Milenij hoteli d.o.o. Opatija és Solaris d.d. Šibenik.

Személyes adatkezelés kezelője:

Milenij hoteli d.o.o., Ulica Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija, OIB: 78796880101

E-mail: info@amadriapark.com; tel: +385 51 278 021 (szállodai szállás Abbáziában, Zágrábban és Lovranban)

Solaris d.d. Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik, OIB: 26217708909, info@amadriapark.com,
tel: +385 22 361 001(szállodai szállás Šibenikben és Trogirban)

(szállodai szállás Šibenikben és Trogirban)

Személyes adatvédelmi felelős:

www.amadriapark.com/hu oldalon mindig elérhető információk

E-mail: szop@amadriapark.com, tel: 051/323 605

Az AMADRIA PARK által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés kezelőjének jogos érdeke:

1) A törvény értelmében kezelt személyes adatok:

1. név és vezetéknév
2. város, ország és születési dátum
3. állampolgárság
4. azonosító okmány típusa és száma
5. állandó lakóhely (ideiglenes lakhely) és címe
6. a létesítménybe érkezés és onnan való távozás dátuma és időpontja
7. nem

8. Tájékoztatás az idegenforgalmi adó fizetése alóli mentességről vagy a tartózkodási illeték csökkentéséről: rokkantsági fokra, iskolai végzettségre, foglalkoztatásra, az idegenforgalmi település vagy város lakóinak közvetlen hozzátartozóira, szociális szolgáltatások igénybevételére, nemzetközi tagságra vonatkozóan ifjúsági szervezetek stb.

A fent említett személyes adatok kezelésének célja:

 • a turisták regisztrációs és kijelentkezési kötelezettségének a regisztrációért és kijelentkezésért felelős személy általi teljesítésének ellenőrzése az idegenforgalmi adóról szóló törvény, valamint a látogatónyilvántartás vezetéséről, valamint az idegenforgalmi hivatal látogatói nyilvántartó lapjának formátumáról és tartalmáról szóló rendelet.
 • nyilvántartás vezetése, tartózkodási adó számítása, beszedése a tartózkodási adóról szóló törvény és a vámszolgáltatásról szóló törvény alapján
 • a szálláshely-szolgáltató vendégkönyvelése vagy nyilvántartása, valamint e kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése az ellenőrző hatóságok részéről törvény, a vendég- és vendégnyilvántartás formájáról, tartalmáról és módjáról szóló rendelet, valamint az idegenforgalmi ellenőrzésről szóló törvény alapján.
 • a külföldiek Belügyminisztériumnál történő nyilvántartásba vétele, valamint e kötelezettség felügyeleti hatóságok általi teljesítésének ellenőrzése az idegenrendészeti törvény és a rendőrségi és hatósági törvény alapján
 • turistanyilvántartás vezetése az Idegenforgalmi Hivatal által, valamint statisztikai feldolgozás és adatszolgáltatás a tartózkodási adóról szóló törvény, valamint az idegenforgalmi ügynökségekről és a horvát turizmus népszerűsítéséről szóló törvény alapján
 • a területen a szálláshely-szolgáltató tevékenységének felügyelete, amely összefügg a nyilvántartott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik ellátásának jogszerűségével, valamint az adójogszabályok és a közügyekre vonatkozó egyéb rendelkezések betartásával törvény, az általános adótörvény, valamint a közúti szállítás és közutak ellenőrzéséről szóló törvény alapján

A vendégek azonosítása és a fenti adatok gyűjtése érdekében személyazonosító okmány bemutatását kérjük, de annak másolatát nem őrizzük meg.

2) A vendégekkel való kommunikáció érdekében kezelt személyes adatok:

 1. telefonszám és/vagy e-mail cím

Az adatok kezelése a szállodai szállásszolgáltatással kapcsolatos kommunikáció fenntartása érdekében történik, mivel ez az AMADRIA PARK és a vendég(ek) közötti szerződés teljesítéséhez szükséges.

3) A vendég pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő személyes adatok:

 1. a fizetési módtól függően a hitelkártya adatait vagy a fizetésre használt számlára vonatkozó információkat

Az adatokat a Számviteli Osztály a fizetés biztosítása érdekében kezeli, és ez az adatkezelés az AMADRIA PARK és a vendég között létrejött szerződés teljesítésének biztosításához, valamint a Számviteli Osztály által szabályozott szabályzati kötelezettségek betartásához szükséges.

 

Személyes adatok címzettjei/címzettek kategóriái:

A törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a vendégek bizonyos személyes adatait a szálláshely helye szerint illetékes Idegenforgalmi Hivatalnak adjuk át, illetve törvényi felhatalmazáson alapuló felügyelet céljából átadjuk a Horvát Nemzeti Turista. Igazgatóság és köztestületek – Belügyminisztérium, Vámigazgatás, Adóigazgatás, Idegenforgalmi Minisztérium és Tengerügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium.

A személyes adatok tárolási ideje:

A törvény alapján kezelt személyes adatokat 10 évig, a számviteli törvény szerinti bizonylattal együtt tárolt adatokat, valamint a számlákra és hitelkártyákra vonatkozó adatokat 11 évig tároljuk. A statisztikai elemzéseket és információkat folyamatosan tároljuk és tároljuk.

A kommunikációs célból kezelt adatokat az adott év végétől számított legalább öt évig, azaz a vendég szállodában való tartózkodásának végéig tároljuk.

Ha nincs különösebb valós vagy jogi ok a személyes adatok vártnál hosszabb ideig történő tárolására, az adatok a legrövidebb tárolási időszakot követő évben törlődnek.

A személyes adatok megadása olyan szolgáltatások nyújtásának szükséges feltétele, amelyekhez a személyes adatok kezelése az AMADRIA PARK törvényi kötelezettsége, azaz bizonyos jogok gyakorlásának feltétele, ha ezek a jogok az illetékes hatóságok elé kerülő személyes adatokhoz kapcsolódnak. Amennyiben a vendég nem adja meg a szükséges személyes adatokat, az AMADRIA PARK nem tudja eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinek, illetve nem tudja biztosítani a vendég bizonyos jogainak gyakorlását.

Az AMADRIA PARK nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogok:

Az alábbi jogok mindenkor biztosítottak Önnek:

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga – Ön jogosult arra, hogy az AMADRIA PARK-tól visszaigazolást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, tájékoztatást kaphat az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriáiról, címzettjeiről, tárolási időtartamáról és a jogok fennállásáról. helyesbítés, törlés, feldolgozási korlátozás vagy panasz esetén.
 • Helyesbítés joga – Ön jogosult a hibás adatok helyesbítését kérni, vagy hiányos, Önre vonatkozó adat kitöltését.
 • Törlési jog – Ön jogosult bizonyos feltételek mellett kérni az AMADRIA PARK-tól az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve, ha az ilyen adatok tárolását törvény írja elő.
 •  A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog – Ön jogosult kérni az AMADRIA PARK-tól az Önre vonatkozó adatok kezelésének korlátozását bizonyos feltételek mellett.
 • Panasztétel joga az adatkezeléssel kapcsolatban – Ön jogosult panaszt tenni személyes adatai kezelésével kapcsolatban.
 •  Információ továbbításhoz való jog – Ön jogosult személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítani, és ha ez technikailag kivitelezhető, az adattovábbítás automatizált módon történik.
 • Panasztétel joga a felügyelőbizottsághoz: Horvát Személyes Adatvédelmi Ügynökség, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, tel: 00385 (0)1 4609-000, fax 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: azop.hr

Az összes fent említett jogot bármikor gyakorolhatja az AMADRIA PARK írásbeli megkeresésével, a jelen közleményben megadott elérhetőségeken, vagy a személyes adatvédelmi tisztviselővel.